title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อปุ๋ย 4 รายการ 29/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทาง 17/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 16/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแผ่นสะท้อนแสง 15/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ 15/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทาง 14/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 14/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 13/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อยาง AC60/70 13/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 10/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 10/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 10/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 09/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อยาง 3 รายการ 08/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 01/04/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 458 รายการ