title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 22/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างผลิตป้ายจราจร เพื่อใช้ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 19/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2023 ที่ กม.54+955 งานบรูณะทรัพย์สิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 19/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำยาทำความสะอาด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 18/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 18/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหิน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 18/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 18/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 18/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 17/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 17/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 417 รายการ