title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม -หนองหาน ระหว่าง กม.4+722-กม.36+070 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม-หนองหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.17+348(LT.)-กม.22+140(LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง-ศรีธาตุ ระหว่าง กม.40+454-กม.45+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 รหัสงาน33100 โครงการยกระดบความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ที่ กม.52+063.031 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง-หนองกุงทับม้า ตอน1 ระหว่าง กม.28+540-กม.32+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง-หนองกุงทับม้า ตอน1 ระหว่าง กม.28+540-กม.32+000 เปลี่ยนแปลงแผน
7 20/10/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ระหว่าง กม.23+000 - กม.25+550 ณ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/10/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า-ดอนกลอย ตอน1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+325 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 05/10/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 05/10/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 423 รายการ