title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63060026415
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 99,596.25 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/06/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ