title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63090036516
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 99,981.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 18/09/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ