title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรุณะทรัพย์สิน 30/07/2562 624/จ.62/280 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
92 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2239 25/07/2562 624/จ.62/279 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
93 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 2096 2092 2230 24/07/2562 624/จ.62/274 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
94 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 22 23/07/2562 624/จ.62/266 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
95 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรเพื่อติดตั้งในทางหลวงหมายเลข 22 23/07/2562 624/จ.62/265 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
96 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 2022 2312 23/07/2562 624/จ.62/264 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
97 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 12/07/2562 624/จ.62/262 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
98 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง (ก่อสร้างใหม) 05/07/2562 624/จ.62/255 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
99 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 28/06/2562 624/จ.62/253 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
100 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนโรงเรียนและหลักนำทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 24/06/2562 624/จ.62/247 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
101 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 24/06/2562 624/จ.62/246 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
102 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 20/06/2562 624/จ.62/244 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
103 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 12/06/2562 624/จ.62/241 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
104 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2289 06/06/2562 624/จ.62/232 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
105 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 04/06/2562 624/จ.62/228 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 137 รายการ