title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาตัดหญ้า 26/12/2562 624/จ.63/066 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
77 จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร 25/12/2562 624/จ.63/062 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
78 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร 25/12/2562 624/จ.63/061 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
79 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 30/10/2562 624/จ.63/007 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
80 จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันอันตราย งานบูรณะทรัพย์สิน 30/10/2562 624/จ.63/006 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
81 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2393 30/10/2562 624/จ.63/005 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
82 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 24/10/2562 624/จ.63/002 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
83 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2350 24/10/2562 624/จ.63/001 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
84 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+850 05/02/2563 อด.2/1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
85 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2270 31/07/2562 624/จ.62/288 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
86 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2318 31/07/2562 624/จ.62/287 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
87 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 22 08/08/2562 624/-/จ.62/301 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
88 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2025 2231 2350 08/08/2562 624/-/จ.62/299 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
89 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2350 งานบูรณะทรัพย์สิน 07/08/2562 624/-/จ.62/296 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
90 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 30/07/2562 624/-/จ.62/281 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 137 รายการ