title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า กม.1+010 (โรงเรียนบ้านเชียงงาม), กม.9+730 (โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว), กม.15+755 (โรงเรียนบ้านดอนกลอย), กม.28+550 (โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร) 20/04/2563 อด.2/7/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
62 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 3 กม.2+077 (โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา), กม.5+515 (โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน), กม.10+700 (โรงเรียนร่มเกล้า 2), กม.15+470 (โรงเรียนบ้านหนองหลัก) 20/04/2563 อด.2/6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
63 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้างคอม ตอน 3 กม.2+900 (โรงเรียนบ้านโคกกลาง), กม.10+100 (โรงเรียนบ้านน้ำชุม) , กม.13+100 (โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยาคาร), กม.16+900 (โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ) 20/04/2563 อด.2/8/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
64 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย - ลำน้ำสงคราม ระหว่าง กม.5+390 - กม.9+000 20/04/2563 อด.2/9/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
65 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.60+540 - กม.62+170 20/04/2563 อด.2/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
66 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.22+150 - กม.26+550 27/04/2563 อด.2/15/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
67 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ระหว่าง กม.46+070 - กม.49+125 16/04/2563 อด.2/3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
68 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา กม.40 + 880 - กม.42 + 265 14/04/2563 อด.2/2/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
69 จ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาศาลาที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 2096 19/02/2563 624/จ.63/111 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
70 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 22 18/02/2563 624/จ.63/108 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
71 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 05/02/2563 624/จ.63/106 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
72 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร งานบูรณะทรัพย์สิน 30/01/2563 624/จ.63/102 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
73 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 29/01/2563 624/จ.63/098 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
74 จ้างเหมาทำการปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียน 22/01/2563 624/จ.63/096 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
75 จ้างเหมาผลิตป้ายบอกระยะทาง 15/01/2563 624/จ.63/088 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 137 รายการ