title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ-สร้างคอม ตอน 2 ระหว่าง กม.25+035-กม.25+985 (โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม) 09/04/2563 อด.2/จจ./4/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
47 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยเกิ้ง-กุมภวาปี ระหว่าง กม.12+680-กม.13+630 (โรงเรียนกุมภวาปี 09/04/2563 อด.2/จจ./3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
48 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหาน-กุมภวาปี ระหว่าง กม.12+970-กม.13+920 (โรงเรียนบ้านพังงู) 09/04/2563 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
49 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ-สร้างคอม ตอน 1 ที่ กม.21+105 (โรงเรียนบ้านโคกสว่าง) 09/04/2563 อด.2/จจ./1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
50 ก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก-บ้านดุง ที่ กม.33+170 ด้านซ้ายทาง 19/03/2563 624/จ.63/131 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
51 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) และตีเส้นจราจรใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2096 ที่ กม.37+925 (สามแยกบ้านดุง) 19/03/2563 624/จ.63/130 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
52 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 งานบูรณะทรัพย์สิน 20/01/2563 624/จ.63/092 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
53 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+000 22/04/2563 อด.2/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
54 ทำการติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา จำนวน 1,007 อัน 18/03/2563 624/จ.63/126 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
55 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย - ลำน้ำสงคราม ตอน 1 ระหว่าง กม.9+000 - กม.12+120 20/04/2563 อด.2/10/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
56 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนหนองหาน-บ้านยา ระหว่าง กม.34+800-35+600 (โรงเรียนหนองหานวิทยา) 12/03/2563 624/จ.63/121 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
57 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รัหสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน ลำพัชาด - วังสามหมอ ระหว่าง กม.17+950.00 - กม.21+176.00 LT. ,RT. (เป็นช่วงๆ) 17/04/2563 อด.2/4/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
58 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน โนนสวรรค์ – ท่าไฮ ระหว่าง กม.0+900 – กม.4+425 27/04/2563 อด.2/16/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
59 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า นะหว่าง กม.0+436 - กม.28+738 22/04/2563 อด.2/13/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
60 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง กม.3+000 (โรงเรียนบ้านหมู่ม่นโพนสว่าง), กม.7+800 (โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์),กม.10+000(โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว), กม.15+200 (โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ) 20/04/2563 อด.2/5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 137 รายการ