title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อ ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ตอน 2 ที่ กม. 36+070 26/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/16/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
77 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 3 ระหว่าง กม. 19+735 – กม. 34+550 (เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/15/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
78 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 4+722 – กม. 19+735 (เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/14/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
79 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 22 ตอน หนองหาน – บ้านยา ตอน 1 ระหว่าง กม. 36+500 – กม. 47+000 (เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/13/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
80 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ – วังสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม. 38+000 – กม. 54+500 (เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/12/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
81 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุก ตอน 3 ระหว่าง กม. 83+967 - กม. 105+000 24/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/11/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
82 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 36+614 - กม. 61+145 24/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/10/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
83 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง – หนองกุงทับม้า ตอน 2 ระหว่าง กม.22+485.00 - กม.51+265.00 24/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/9/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
84 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม. 4+722.00 - กม. 36+070.00 (เป็นช่วงๆ ) 24/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/8/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
85 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม. 4+722 - กม. 36+070 24/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/7/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
86 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง – หนองกา ตอน 4 ระหว่าง กม. 65+750.00 (RT.) - กม. 69+075.00 (RT.) 17/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/6/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
87 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง – หนองกา ตอน 3 ระหว่าง กม. 57+000.00 (RT.) - กม. 60+325.00 (RT.) 17/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/5/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
88 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ระหว่าง กม.23+000 - กม.25+550 17/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/4/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
89 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า – ดอนกลอย ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+325 17/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/3/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
90 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 15/10/2563 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 125 รายการ