title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบ้านดุง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 19/09/2565 อด.2/3/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
62 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเพ็ญ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 19/09/2565 อด.2/1/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
63 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2565 รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.16+200 - กม.17+300 12/09/2565 อด.2/22/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
64 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหล่าอุดม - บ้านปัก ระหว่าง กม.0+225 - กม.2+100 16/08/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)/5/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
65 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ที่ กม. 42+665.000 11/03/2565 อด.2/21/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
66 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.3+140 - กม.6+100 04/01/2565 อด.2/14/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
67 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ที่ กม. 42+273.000 04/01/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)/2/565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
68 ขายทอดตลาด วัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด 13/05/2564 คค 06044/พ.4/2/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
69 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/05/2564 คค 06044/พ.4/1/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
70 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 4+500 01/12/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
71 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.45+350 - กม.45+550 30/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
72 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน – บ้านยา ที่ กม.52+063.031 26/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/20/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
73 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.17+348 (LT.) - กม.22+140 (LT.) 26/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/19/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
74 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง – ศรีธาตุ ระหว่าง กม.40+454 - กม.45+400 26/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/18/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
75 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ตอน 1 ระหว่าง กม.28+540 - กม.32+000 26/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/17/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 125 รายการ