title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน โนนสวรรค์ - ท่าไฮ ระหว่าง กม.3+495 - กม.4+300 28/10/2565 อด2/10/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
47 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+100 (เป็นช่วงๆ) 25/10/2565 อด.2/31/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
48 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.53+760 - กม.55+395 19/10/2565 อด.2/7/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
49 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม -หนองหาน ที่ กม.35+270 17/10/2565 อด.2/32/66 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
50 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม.20+320 RT. – กม.23+490 RT. 12/10/2565 อด.2/8/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
51 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 2 ระหว่าง กม.27+935 RT. - กม.30+900 RT. 12/10/2565 อด.2/12/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
52 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.4+722 RT. - กม.7+640 RT. 12/10/2565 อด.2/4/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
53 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบ้านดุง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 12/10/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
54 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ระหว่าง กม.21+900 LT.,RT. - กม.22+700 LT.,RT. 11/10/2565 อด.2/6/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
55 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้างคอม ระหว่าง กม.24+220 RT.,LT. - กม.24+950 RT.,LT. 11/10/2565 อด.2/5/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
56 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.4+410 - กม.7+000 10/10/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)4/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
57 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+550 10/10/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)5/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
58 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2318 ตอน ทุ่งใหญ่ - ทุ่งฝน ระหว่าง กม.4+960 - กม.7+524 10/10/2565 คค 06044/พ.5.1(eb)/6/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
59 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.30+750 - กม.34+055 10/10/2565 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
60 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 1 ระหว่าง กม.1+162 - กม.12 + 080 (เป็นช่วงๆ) 10/10/2565 อด.2/9/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 125 รายการ