title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+850 17/12/2562 อด.2/1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
32 างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.44+454 - กม.46+395 (เป็นช่วงๆ) 19/08/2562 คค 06044/พ.5.1(eb)/23/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
33 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 47 รายการ 16/01/2562 คค 06044/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
34 จ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 23/01/2562 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
35 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม.28+840 - กม.31+512 LT. 06/12/2561 คค06044/พ.5.1(eb)/21/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
36 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.18+560 - กม.20+497 06/12/2561 คค06044/พ.5.1(eb)/20/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 31 ถึง 36 จาก 36 รายการ