title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+850 08/11/2565 อด.2/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.30+360 - กม.34+055 08/11/2565 อด.2/30/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
33 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2318 ตอน ทุ่งใหญ่ - ทุ่งฝน ระหว่าง กม.4+640 - กม.7+524 08/11/2565 อด.2/15/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
34 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.20+550 - กม.23+850 08/11/2565 อด.2/29/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
35 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.4+400 - กม.7+240 08/11/2565 อด.2/14/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
36 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 3 ระหว่าง กม.7+900 LT.,RT. - กม.10+850 LT.,RT. 07/11/2565 อด.2/22/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
37 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 RT. - กม.23+550 RT. 07/11/2565 อด.2/21/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
38 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 5 ระหว่าง กม.45+200 LT.,RT. - กม.47+200 LT.,RT. 07/11/2565 อด.2/23/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
39 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า ตอน 1 ระหว่าง กม.11+900 RT. - กม.15+000 RT. 07/11/2565 อด.2/24/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
40 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า ตอน 2 ระหว่าง กม. 23+400 LT. - กม.27+450 LT. 07/11/2565 อด.2/25/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
41 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 5 ระหว่าง กม. 7+900 LT.,RT. - กม.9+700 LT.,RT. 07/11/2565 อด.2/18/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
42 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ตอน 1 กม.8+750 LT.,RT. - กม.10+400 LT.,RT. 07/11/2565 อด.2/17/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
43 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 2 ระหว่าง กม. 23+450 LT., RT. - กม.25+000 LT., RT. 07/11/2565 อด.2/26/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
44 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ระหว่าง กม.50+150 LT. - กม.51+900 LT. 07/11/2565 อด.2/20/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
45 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.60+350 LT.,RT. - กม.62+100 LT.,RT. 07/11/2565 อด.2/19/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 125 รายการ