title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ตอน 3 ระหว่าง กม.18+635 - กม.21+490 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 03/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/13/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
17 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ตอน 3 ระหว่าง กม.39+425 - กม.43+200 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 04/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/19/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
18 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 5 ระหว่าง กม.25+390 - กม.26+550 03/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/16/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
19 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.44+700 - กม.45+870 04/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/18/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
20 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ.อุดรธานี 1 แห่ง 27/03/2567 คค06044/พ.5.1/(eb)/1/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
21 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 2 ระหว่าง กม.25+700 - กม.27+000 02/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/11/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
22 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม กิจกรรมงานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง – หนองกา ช่วง กม.60+500 – กม.61+500 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง 23/05/2566 คค06044/พ.5.1(eb)/42/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
23 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม กิจกรรม : งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ช่วง กม. 60+500 - กม. 61+500 ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 21/11/2565 คค06044/พ.5.1(eb)/39/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
24 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเหล่า-ดอนกลอย ช่วง กม.5+000-กม.7+000 และ กม.12+700-กม.14+700 21/11/2565 อด.2/35/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
25 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน ลำพันชาด - วังสามหมอ ระหว่าง กม.17+700 - กม.20+200 22/11/2565 อด.2/34/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
26 ก่อสร้างโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม กิจกรรมหลัก : สนับสนุนงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบนเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ช่วง กม.5+800 10/11/2565 อด.2/33/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
27 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง 09/11/2565 อด.2/13/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
28 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31500งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอน ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ระหว่าง กม. 0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) 08/11/2565 อด.2/27/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
29 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31500 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก – บ้านดุง ,บ้านดุง - หนองกา ตอน 2 ระหว่าง กม. 20+000 - กม.69+000 08/11/2565 อด.2/16/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
30 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31500 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน นาข่า - สุมเส้า ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+000 - กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) 08/11/2565 อด.2/28/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 125 รายการ