title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม กิจกรรมงานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง – หนองกา ช่วง กม.60+500 – กม.61+500 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง 23/05/2566 คค06044/พ.5.1(eb)/42/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม กิจกรรม : งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ช่วง กม. 60+500 - กม. 61+500 ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 21/11/2565 คค06044/พ.5.1(eb)/39/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเหล่า-ดอนกลอย ช่วง กม.5+000-กม.7+000 และ กม.12+700-กม.14+700 21/11/2565 อด.2/35/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน ลำพันชาด - วังสามหมอ ระหว่าง กม.17+700 - กม.20+200 22/11/2565 อด.2/34/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 ก่อสร้างโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม กิจกรรมหลัก : สนับสนุนงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบนเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ช่วง กม.5+800 10/11/2565 อด.2/33/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง 09/11/2565 อด.2/13/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31500งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอน ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ระหว่าง กม. 0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) 08/11/2565 อด.2/27/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31500 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก – บ้านดุง ,บ้านดุง - หนองกา ตอน 2 ระหว่าง กม. 20+000 - กม.69+000 08/11/2565 อด.2/16/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31500 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน นาข่า - สุมเส้า ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+000 - กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) 08/11/2565 อด.2/28/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+850 08/11/2565 อด.2/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.30+360 - กม.34+055 08/11/2565 อด.2/30/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2318 ตอน ทุ่งใหญ่ - ทุ่งฝน ระหว่าง กม.4+640 - กม.7+524 08/11/2565 อด.2/15/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.20+550 - กม.23+850 08/11/2565 อด.2/29/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.4+400 - กม.7+240 08/11/2565 อด.2/14/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 3 ระหว่าง กม.7+900 LT.,RT. - กม.10+850 LT.,RT. 07/11/2565 อด.2/22/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 104 รายการ