title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2023 15/05/2562 624/จ.62/209 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
332 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2239 22 14/05/2562 624/จ.62/203 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
333 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2023 14/05/2562 624/จ.62/204 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
334 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 14/05/2562 624/จ.62/205 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
335 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร 29/04/2562 624/จ.62/191 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
336 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31500 22/04/2562 624/จ.62/186 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
337 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2410 22/04/2562 624/จ.62/185 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
338 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย 22/04/2562 624/จ.62/184 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
339 ปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน 22/04/2562 624/จ.62/183 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
340 จ้างเหมาทำทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2255 22/04/2562 624/จ.62/182 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
341 จ้างเหมาตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายจราจร 03/04/2562 624/จ.62/165 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
342 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 29/03/2562 624/ซ.62/163 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
343 ซื้อสีน้ำพลาสติก 26/03/2562 624/ซ.62/160 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
344 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 26/03/2562 624/ซ.62/159 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
345 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 2239 28/03/2562 624/จ.62/162 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 331 ถึง 345 จาก 417 รายการ