title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 28/06/2562 624/จ.62/253 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
317 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนโรงเรียนและหลักนำทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 24/06/2562 624/จ.62/247 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
318 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 24/06/2562 624/จ.62/246 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
319 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 20/06/2562 624/จ.62/244 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
320 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 12/06/2562 624/จ.62/241 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
321 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2289 06/06/2562 624/จ.62/232 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
322 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 04/06/2562 624/จ.62/228 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
323 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 2231 04/06/2562 624/จ.62/227 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
324 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกและหลักนำทางชนิดอ่อนตัว งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/220 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
325 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติก งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/219 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
326 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนแนวทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/218 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
327 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/217 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
328 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2350 29/05/2562 624/จ.62/216 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
329 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 2410 29/05/2562 624/จ.62/215 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
330 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 21/05/2562 624/จ.62/214 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 316 ถึง 330 จาก 417 รายการ