title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 3 กม.2+077 (โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา), กม.5+515 (โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน), กม.10+700 (โรงเรียนร่มเกล้า 2), กม.15+470 (โรงเรียนบ้านหนองหลัก) 09/03/2563 อด.2/6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
92 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้างคอม ตอน 3 กม.2+900 (โรงเรียนบ้านโคกกลาง), กม.10+100 (โรงเรียนบ้านน้ำชุม) , กม.13+100 (โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยาคาร), กม.16+900 (โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ) 09/03/2563 อด.2/8/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
93 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย - ลำน้ำสงคราม ระหว่าง กม.5+390 - กม.9+000 05/03/2563 อด.2/9/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
94 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.60+540 - กม.62+170 05/03/2563 อด.2/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
95 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.22+150 - กม.26+550 05/03/2563 อด.2/15/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
96 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ระหว่าง กม.46+070 - กม.49+125 05/03/2563 อด.2/3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
97 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา กม.40 + 880 - กม.42 + 265 27/02/2563 อด.2/2/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
98 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 27/02/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/4/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
99 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 27/02/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
100 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+850 11/12/2562 อด.2/1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
101 างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.44+454 - กม.46+395 (เป็นช่วงๆ) 13/08/2562 คค 06044/พ.5.1(eb)/23/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 91 ถึง 101 จาก 101 รายการ