title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงไชยวาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 30/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
77 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 30/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/23/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
78 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงไชยวาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 30/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/24/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
79 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 30/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/25/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
80 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+000 24/03/2563 อด.2/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
81 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 23/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/20/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
82 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 23/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/19/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
83 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย - ลำน้ำสงคราม ตอน 1 ระหว่าง กม.9+000 - กม.12+120 17/03/2563 อด.2/10/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
84 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รัหสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน ลำพัชาด - วังสามหมอ ระหว่าง กม.17+950.00 - กม.21+176.00 LT. ,RT. (เป็นช่วงๆ) 10/03/2563 อด.2/4/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
85 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง กม.21+000 (โรงเรียนบ้านโพนทัน), กม.37+700 (โรงเรียนบ้านแพงศรี), กม.46+000 (โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์), กม.50+100 (โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์) 10/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/16/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
86 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน โนนสวรรค์ – ท่าไฮ ระหว่าง กม.0+900 – กม.4+425 10/03/2563 อด.2/16/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
87 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า นะหว่าง กม.0+436 - กม.28+738 09/03/2563 อด.2/13/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
88 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง กม.3+000 (โรงเรียนบ้านหมู่ม่นโพนสว่าง), กม.7+800 (โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์),กม.10+000(โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว), กม.15+200 (โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ) 09/03/2563 อด.2/5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
89 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ กม.42+000 (โรงเรียนโคกหนองแวง), กม.50+730 (โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ), กม.55+010 (โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ), กม.61+000 (โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ) 09/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/10/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
90 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า กม.1+010 (โรงเรียนบ้านเชียงงาม), กม.9+730 (โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว), กม.15+755 (โรงเรียนบ้านดอนกลอย), กม.28+550 (โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร) 09/03/2563 อด.2/7/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 101 รายการ