title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุก ตอน 3 ระหว่าง กม. 83+967 - กม. 105+000 16/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/11/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
62 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 36+614 - กม. 61+145 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/10/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
63 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง – หนองกุงทับม้า ตอน 2 ระหว่าง กม.22+485.00 - กม.51+265.00 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/9/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
64 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม. 4+722.00 - กม. 36+070.00 (เป็นช่วงๆ ) 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/8/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
65 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม. 4+722 - กม. 36+070 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/7/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
66 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง – หนองกา ตอน 4 ระหว่าง กม. 65+750.00 (RT.) - กม. 69+075.00 (RT.) 11/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/6/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
67 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง – หนองกา ตอน 3 ระหว่าง กม. 57+000.00 (RT.) - กม. 60+325.00 (RT.) 11/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/5/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
68 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ระหว่าง กม.23+000 - กม.25+550 11/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/4/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
69 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า – ดอนกลอย ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+325 11/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/3/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
70 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน – บ้านยา ระหว่าง กม.11+760.00 - กม.52+200.00 RT.,LT. 30/05/2564 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
71 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 08/10/2563 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
72 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 08/10/2563 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
73 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 15/04/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/28/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
74 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงไชยวาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 15/04/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/27/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
75 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอน ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+105 03/04/2563 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 101 รายการ