title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหล่าอุดม - บ้านปัก ระหว่าง กม.0+225 - กม.2+100 09/08/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)/5/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
47 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณ ทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ที่ กม. 42+665.000 07/03/2565 อด.2/21/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
48 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.3+140 - กม.6+100 27/12/2564 อด.2/14/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
49 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ที่ กม. 42+273.000 27/12/2564 คค 06044/พ.5.1/(eb)/2/565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
50 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 4+500 25/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
51 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.45+350 - กม.45+550 24/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
52 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน – บ้านยา ที่ กม.52+063.031 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/20/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.17+348 (LT.) - กม.22+140 (LT.) 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/19/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
54 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง – ศรีธาตุ ระหว่าง กม.40+454 - กม.45+400 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/18/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
55 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ตอน 1 ระหว่าง กม.28+540 - กม.32+000 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/17/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
56 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อ ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ตอน 2 ที่ กม. 36+070 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/16/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
57 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 3 ระหว่าง กม. 19+735 – กม. 34+550 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/15/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
58 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 4+722 – กม. 19+735 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/14/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
59 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 22 ตอน หนองหาน – บ้านยา ตอน 1 ระหว่าง กม. 36+500 – กม. 47+000 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/13/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
60 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ – วังสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม. 38+000 – กม. 54+500 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/12/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 101 รายการ