title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม.20+320 RT. – กม.23+490 RT. 06/10/2565 อด.2/8/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 2 ระหว่าง กม.27+935 RT. - กม.30+900 RT. 06/10/2565 อด.2/12/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
33 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.4+722 RT. - กม.7+640 RT. 06/10/2565 อด.2/4/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
34 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบ้านดุง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 06/10/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
35 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ระหว่าง กม.21+900 LT.,RT. - กม.22+700 LT.,RT. 05/10/2565 อด.2/6/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
36 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้างคอม ระหว่าง กม.24+220 RT.,LT. - กม.24+950 RT.,LT. 05/10/2565 อด.2/5/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
37 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.20+600 - กม.23+520 05/10/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)10/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
38 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.4+410 - กม.7+000 04/10/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)4/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
39 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.46+375 - กม.47+550 04/10/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)5/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
40 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2318 ตอน ทุ่งใหญ่ - ทุ่งฝน ระหว่าง กม.4+960 - กม.7+524 04/10/2565 คค 06044/พ.5.1(eb)/6/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
41 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.30+750 - กม.34+055 29/09/2565 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
42 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 1 ระหว่าง กม.1+162 - กม.12 + 080 (เป็นช่วงๆ) 29/09/2565 อด.2/9/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
43 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบ้านดุง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 13/09/2565 อด.2/3/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
44 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเพ็ญ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 13/09/2565 อด.2/1/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
45 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2565 รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.16+200 - กม.17+300 06/09/2565 อด.2/22/2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 101 รายการ