title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 RT. - กม.23+550 RT. 31/10/2565 อด.2/21/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
17 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 5 ระหว่าง กม.45+200 LT.,RT. - กม.47+200 LT.,RT. 31/10/2565 อด.2/23/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
18 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า ตอน 1 ระหว่าง กม.11+900 RT. - กม.15+000 RT. 31/10/2565 อด.2/24/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
19 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า ตอน 2 ระหว่าง กม. 23+400 LT. - กม.27+450 LT. 31/10/2565 อด.2/25/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
20 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 5 ระหว่าง กม. 7+900 LT.,RT. - กม.9+700 LT.,RT. 24/10/2565 อด.2/18/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
21 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ตอน 1 กม.8+750 LT.,RT. - กม.10+400 LT.,RT. 31/10/2565 อด.2/17/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
22 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 2 ระหว่าง กม. 23+450 LT., RT. - กม.25+000 LT., RT. 31/10/2565 อด.2/26/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
23 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ระหว่าง กม.50+150 LT. - กม.51+900 LT. 31/10/2565 อด.2/20/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
24 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 31410 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.60+350 LT.,RT. - กม.62+100 LT.,RT. 31/10/2565 อด.2/19/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
25 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน โนนสวรรค์ - ท่าไฮ ระหว่าง กม.3+495 - กม.4+300 21/10/2565 อด2/10/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
26 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน โนนสวรรค์ - ท่าไฮ ระหว่าง กม.3+495 - กม.4+300 21/10/2565 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
27 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน โนนสวรรค์ - ท่าไฮ ระหว่าง กม.3+495 - กม.4+300 21/10/2565 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
28 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+100 (เป็นช่วงๆ) 18/10/2565 อด.2/31/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
29 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.53+760 - กม.55+395 11/10/2565 อด.2/7/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
30 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม -หนองหาน ที่ กม.35+270 07/10/2565 อด.2/32/66 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 101 รายการ