title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 4+500 25/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.45+350 - กม.45+550 24/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน – บ้านยา ที่ กม.52+063.031 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/20/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.17+348 (LT.) - กม.22+140 (LT.) 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/19/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง – ศรีธาตุ ระหว่าง กม.40+454 - กม.45+400 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/18/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ตอน 1 ระหว่าง กม.28+540 - กม.32+000 18/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/17/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อ ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ตอน 2 ที่ กม. 36+070 18/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/16/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 3 ระหว่าง กม. 19+735 – กม. 34+550 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/15/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 4+722 – กม. 19+735 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/14/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 22 ตอน หนองหาน – บ้านยา ตอน 1 ระหว่าง กม. 36+500 – กม. 47+000 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/13/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง หมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ – วังสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม. 38+000 – กม. 54+500 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/12/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุก ตอน 3 ระหว่าง กม. 83+967 - กม. 105+000 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/11/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 36+614 - กม. 61+145 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/10/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง – หนองกุงทับม้า ตอน 2 ระหว่าง กม.22+485.00 - กม.51+265.00 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/9/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม. 4+722.00 - กม. 36+070.00 (เป็นช่วงๆ ) 16/11/2563 คค 06044/พ.5.1(eb)/8/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 51 รายการ