title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2239 25/07/2562 624/จ.62/279 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
77 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 2096 2092 2230 24/07/2562 624/จ.62/274 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
78 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง (ก่อสร้างใหม) 05/07/2562 624/จ.62/255 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
79 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 12/06/2562 624/จ.62/241 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
80 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร 29/04/2562 624/จ.62/191 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
81 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31500 22/04/2562 624/จ.62/186 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
82 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2410 22/04/2562 624/จ.62/185 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
83 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย 22/04/2562 624/จ.62/184 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
84 ปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน 22/04/2562 624/จ.62/183 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
85 จ้างเหมาทำทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2255 22/04/2562 624/จ.62/182 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
86 จ้างเหมาตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายจราจร 03/04/2562 624/จ.62/165 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
87 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ (ทดแทนของเดิม) และย้ายจุดก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ 26/02/2562 624/จ.62/139 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
88 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย 31/01/2562 624/จ.62/120 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
89 จ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 17/01/2562 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
90 ซื้อหิน 3/8 25/12/2561 624/ซ.62/078 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 96 รายการ