title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อน้ำมันดีเซล (ด่าน) 09/08/2562 624/ซ.62/302 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
62 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2270 31/07/2562 624/จ.62/288 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
63 างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.44+454 - กม.46+395 (เป็นช่วงๆ) 13/08/2562 คค 06044/พ.5.1(eb)/23/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 18/04/2562 624/ซ.62/179 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
65 ซื้อกรวยยาง 17/04/2562 624/ซ.62/178 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
66 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 17/04/2562 624/ซ.62/176 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 10/04/2562 624/ซ.62/174 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
68 ซื้อยาง 10/04/2562 624/ซ.62/173 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
69 ซื้อน้ำมันดีเซล 10/04/2562 624/ซ.62/172 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
70 ซื้อหินคลุก 09/04/2562 624/ซ.62/171 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
71 ซื้อ Hot mix 09/04/2562 624/ซ.62/169 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
72 ซื้อ Hot mix 10/08/2562 624/ซ.62/166 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
73 น้ำมันดีเซล จำนวน 3,000ลิตร 10/04/2562 624/ซ.62/164 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
74 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 22 08/08/2562 624/-/จ.62/301 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
75 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2025 2231 2350 08/08/2562 624/-/จ.62/299 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 96 รายการ