title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย - ลำน้ำสงคราม ระหว่าง กม.5+390 - กม.9+000 05/03/2563 อด.2/9/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
47 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.60+540 - กม.62+170 05/03/2563 อด.2/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
48 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ระหว่าง กม.22+150 - กม.26+550 05/03/2563 อด.2/15/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
49 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ระหว่าง กม.46+070 - กม.49+125 05/03/2563 อด.2/3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
50 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา กม.40 + 880 - กม.42 + 265 27/02/2563 อด.2/2/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
51 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 27/02/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/4/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
52 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 27/02/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
53 จ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาศาลาที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 2096 19/02/2563 624/จ.63/111 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
54 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 05/02/2563 624/จ.63/106 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
55 จ้างเหมาตัดหญ้า 26/12/2562 624/จ.63/066 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
56 จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร 25/12/2562 624/จ.63/062 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
57 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร 25/12/2562 624/จ.63/061 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
58 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร 17/12/2562 624/จ.63/055 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
59 จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนแนวทาง 17/12/2562 624/จ.63/053 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
60 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+850 11/12/2562 อด.2/1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 96 รายการ