title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+000 24/03/2563 อด.2/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 19/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/20/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
33 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 19/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/19/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
34 ทำการติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา จำนวน 1,007 อัน 18/03/2563 624/จ.63/126 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
35 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย - ลำน้ำสงคราม ตอน 1 ระหว่าง กม.9+000 - กม.12+120 16/03/2563 อด.2/10/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
36 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนหนองหาน-บ้านยา ระหว่าง กม.34+800-35+600 (โรงเรียนหนองหานวิทยา) 12/03/2563 624/จ.63/121 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
37 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รัหสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน ลำพัชาด - วังสามหมอ ระหว่าง กม.17+950.00 - กม.21+176.00 LT. ,RT. (เป็นช่วงๆ) 10/03/2563 อด.2/4/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
38 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง กม.21+000 (โรงเรียนบ้านโพนทัน), กม.37+700 (โรงเรียนบ้านแพงศรี), กม.46+000 (โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์), กม.50+100 (โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์) 10/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/16/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
39 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน โนนสวรรค์ – ท่าไฮ ระหว่าง กม.0+900 – กม.4+425 10/03/2563 อด.2/16/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
40 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า นะหว่าง กม.0+436 - กม.28+738 09/03/2563 อด.2/13/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
41 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง กม.3+000 (โรงเรียนบ้านหมู่ม่นโพนสว่าง), กม.7+800 (โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์),กม.10+000(โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว), กม.15+200 (โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ) 09/03/2563 อด.2/5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
42 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ กม.42+000 (โรงเรียนโคกหนองแวง), กม.50+730 (โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ), กม.55+010 (โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ), กม.61+000 (โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ) 09/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/10/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
43 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า กม.1+010 (โรงเรียนบ้านเชียงงาม), กม.9+730 (โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว), กม.15+755 (โรงเรียนบ้านดอนกลอย), กม.28+550 (โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร) 09/03/2563 อด.2/7/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
44 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 3 กม.2+077 (โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา), กม.5+515 (โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน), กม.10+700 (โรงเรียนร่มเกล้า 2), กม.15+470 (โรงเรียนบ้านหนองหลัก) 09/03/2563 อด.2/6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
45 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้างคอม ตอน 3 กม.2+900 (โรงเรียนบ้านโคกกลาง), กม.10+100 (โรงเรียนบ้านน้ำชุม) , กม.13+100 (โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยาคาร), กม.16+900 (โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ) 09/03/2563 อด.2/8/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 96 รายการ