title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาข่า-สุมเส้า ที่ กม.15+570 (โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด) 26/02/2563 อด.2/จจ./6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
17 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง-ศรีธาตุ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+560-กม.25+510 (โรงเรียนบ้านคำม่วง) 09/03/2563 อด.2/จจ./5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
18 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ-สร้างคอม ตอน 2 ระหว่าง กม.25+035-กม.25+985 (โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม) 09/03/2563 อด.2/จจ./4/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
19 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยเกิ้ง-กุมภวาปี ระหว่าง กม.12+680-กม.13+630 (โรงเรียนกุมภวาปี 26/02/2563 อด.2/จจ./3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
20 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหาน-กุมภวาปี ระหว่าง กม.12+970-กม.13+920 (โรงเรียนบ้านพังงู) 26/02/2563 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
21 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ-สร้างคอม ตอน 1 ที่ กม.21+105 (โรงเรียนบ้านโคกสว่าง) 09/03/2563 อด.2/จจ./1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
22 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 15/04/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/28/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
23 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงไชยวาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 15/04/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/27/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
24 ก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก-บ้านดุง ที่ กม.33+170 ด้านซ้ายทาง 19/03/2563 624/จ.63/131 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
25 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) และตีเส้นจราจรใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2096 ที่ กม.37+925 (สามแยกบ้านดุง) 19/03/2563 624/จ.63/130 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
26 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอน ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+105 03/04/2563 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
27 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงไชยวาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 30/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
28 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 30/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/23/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
29 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงไชยวาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 30/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/24/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
30 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 30/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/25/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 96 รายการ