title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ตีเส้นจราจร ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 22 26/07/2566 624/จ.66/303 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม กิจกรรมงานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง – หนองกา ช่วง กม.60+500 – กม.61+500 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง 12/05/2566 คค06044/พ.5.1(eb)/42/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 02/11/2565 624/-/จ.66/001 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน 3 23/01/2566 624/-/จ.66/013 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ตอน 2 23/01/2566 624/-/จ.66/012 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทาง่หลวงหมายเลข 2329 23/01/2566 624/-/จ.66/011 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหังงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน นาข่า - สุมเส้า ตอน 2 23/01/2566 624/-/จ.66/010 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 2 18/01/2566 624/-/จ.66/006 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 18/01/2566 624/-/จ.66/007 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน ลำพันชาด - วังสามหมอ 18/01/2566 624/-/จ.66/008 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา ตอน 2 18/01/2566 624/-/จ.66/009 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2096 11/01/2566 624/-/จ.66/005 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2410 และ 2022 11/01/2566 624/-/จ.66/004 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2022 11/01/2566 624/-จ.66/003 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2393 11/01/2566 624/จ.66/002 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 255 รายการ