title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ผลิตและติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 05/01/2564 624/จ.64/104 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) และติดตั้งป้ายเตือนทางแยก 06/01/2564 624/จ.64/108 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 21/12/2563 624/จ.64/078 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 227 09/12/2563 624/จ.64/063 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง (ก่อสร้างใหม่) Type B 04/12/2563 624/จ.64/055 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2410 ที่ กม.0+260 03/12/2563 624/จ.64/054 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2023 01/12/2563 624/จ.64/051 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2410 01/12/2563 624/จ.64/050 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 26/11/2563 624/จ.64/040 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 ก่อสร้างศาลาทางหลวง (ทดแทนของเดิม) ทางหลวงหมายเลข 2410 27/11/2563 624/จ.64/044 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 4+500 25/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.45+350 - กม.45+550 24/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน – บ้านยา ที่ กม.52+063.031 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/20/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.17+348 (LT.) - กม.22+140 (LT.) 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/19/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง – ศรีธาตุ ระหว่าง กม.40+454 - กม.45+400 18/11/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/18/2564 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 127 รายการ