title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงไชยวาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 14/04/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/22/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองหาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 14/04/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/23/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 08/04/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/20/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 08/04/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/19/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 17/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/4/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 17/03/2563 คค06044/พ.5.1(eb)/3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 18/12/2561 624/จ.62/075 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 14/12/2561 624/จ.62/068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 2096 12/12/2561 624/0"62/064 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 17/12/2561 624/จ.62/071 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ