title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562
ลงวันที่ 07/08/2562

เมื่อวันพุธที่   6  สิงหาคม  2562  เวลา 10.00 น.   นายประจักษ์   ปุกสันเทียะ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรม วันทำความสะอาด   5 ส. Big Cleaning Day ประจำปี 2562  ในบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวง


'