title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งานทำความสะอาดก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่2562
ลงวันที่ 15/01/2562

งานทำความสะอาดก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562    ทุกหมวดทางหลวงเร่งทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงที่เสียหาย 

งานทำความสะอาดสะพานและทาสีสะพาน
งานทำความสะอาดสะพานและทาสีสะพาน

'