title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 27/12/2562

กิจกรรมเตียมความพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  หมวดทางหลวงในสังกัด เตรียมความพร้อมทางหลวงในความรับผิดชอบเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ด้วยความสะดวก ปลอดภัย อุ่นใจกับกรมทางหลวง  


'