title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เปิดศูนย์เทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 17/04/2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) นำโดย นายประจักษ์  ปุกสันเทียะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562


'