title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จิตอาสา
ลงวันที่ 17/04/2562

แขวงทางหลวงอุดรธนีที่ 2 (หนองหาน) นำโดยนายประจักษ์  ปุกสันเทียะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และรอบบริเวณแขวงฯ ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้ายา ที่ กม.40+500


'