title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/01/2562 โครงการก่อสร้าง
2 15/01/2562 งานทำความสะอาดก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่2562
3 15/01/2562 อวยพรปีใหม่ 2562 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ขอพร นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวง